سه‌شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۶

کسی که شش‌ونيم صبح بزند بيرون و پاسی از ده شب گذشته برسد خانه، نايی برايش می‌ماند بنويسد؟
...
انگار آن‌ ته‌ها چيزکی مانده!