شنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۶

تلويزيون‌های لوس‌آنجلسی!

کسی را اگر می‌خواهی شکنجه بدهی، وادارش کن که فقط شبکه‌های لوس‌آنجلسی را ببيند! کم ديده‌ام که رسانه‌ای به این حد در آسيب‌زدن به روحيه‌ی افراد کارايی داشته باشد. اين تلويزيون‌ها هر چه افق روشن و انرژی مثبت در وجود انسان است را دود می‌کنند و می‌فرستند به هوا! البته همه‌ی برنامه‌ها را با یک چوب نبايد زد، امّا چند شاخه گل هم طبعاً نمی‌تواند کوير را بهاری کند. در اين باره مشروح‌تر خواهم نوشتم.