شنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۳

چند خط راجع به "برخورد تمدّن‌ها"


بعد از يکی-دو ماه معطلی، ديروز بالاخره کتابخانه‌ی شهر برخورد تمدّن‌ها* را برايم فرستاد. اين‌طور که مقدمه‌ی کتاب می‌گويد، در تابستان 1993 پروفسور ساموئل هانتينگتون مقاله‌ای با همين نام را در ژورنال Foreign Affairs منتشر می‌کند. اين مقاله در طول سه‌سال چنان بحث‌های جدّی‌يی را دامن می‌زند که به گفته‌ی سردبير ژورنال، از 1940 به اين‌سو در آن بی‌سابقه بوده است. همين بحث‌ها نويسنده را وا می‌دارد که نقطه‌نظراتش را -گسترده‌تر و منسجم‌تر- در کتابی ارائه دهد.
کتاب پنج فصل را شامل می‌گردد: "جهانی از تمدّن‌ها، تراز تناوبی تمدّن‌ها، پديدارشناسی تمدّن‌ها، برخوردهای تمدّن‌ها، آينده‌ی تمدّن‌ها".
*Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations. New York: Simon & Schuster, 1996.

پی‌نوشت:
اخيراً ژورناليست باسابقه‌ی ايرانیِ ساکن آلمان، دکتر مصطفا دانش نيز کتابی منتشر کرده است که محور بحث در آن، فراگيری سريع اسلام فناتيک و خطری‌ است که از آن متوجه مدنيت غرب می‌شود. اين کتاب نيز در محافل آکادميک بازتاب گسترده‌ای داشته و به انگليسی و فرانسه هم ترجمه شده است. آن‌طور که شنيده‌ام، شرکت کتاب ترجمه‌ی فارسی آن را در دست انتشار دارد.