سه‌شنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۳

فصلِ دوّم از "ملاحظاتی در تاريخ ايران"

دوّمين فصل از ملاحظاتی در تاريخ ايران -اثر ماندگار دکتر علی ميرفطروس- به روی شبکه‌ی جهانی رفت. پيش‌تر اين اثر روشنگر را معرفی کرده بودم که استاد نيز مهر ورزيده، آن را در تارنمای‌شان قرار داده بودند... محور بحث‌ها در فصلِ دوّم کتاب به اين شرح است:
«اسلام؛ يک دين سامى / خصوصيات تند قوم سامى و انعكاس آن در زبان و هنر اعراب / تفاوت پيغمبران سامى و پيغمبران هند و ايرانى / قهر و خشونت و نقش آن در اقتدار اسلام / مرگ حضرت محمد و ارتداد قبايل عربستان / حمله اعراب به ايران / نظراتی‌‌ در باره چگونگى استقرار اسلام در ايران / مقاومت‌‌ها و پايدارى‌‌ها / نقش قهر و خشونت و پرداخت جزيه در مسلمان‌‌ شدن ايرانيان / نتيجه و پايان سخن.»

دکتر ميرفطروس در مجموعه‌آثارش، پيش و بيش از آن‌که آگاهی‌رسانی کند، "آموزگار چگونه انديشيدن" است. از اين‌رو، همّت بلند او علاوه بر گشودن پنجره‌های نو بر جان‌های شيفته، مولّدی است برای تولّدِ استعدادها و انديشه‌های نو.
مطالعه‌ی اين اثر جانمايه‌دار را به پويش‌گران تاريخ اجتماعی ايران پيشنهاد می‌کنم.
  • کاری ديگر از همين قلم
  • : «در يک اتـّحاد خاموش و اعلام‌نشده، فرهنگِ ملّی ما، پيروز می‌شود»