یکشنبه، مهر ۲۴، ۱۳۸۴

در روشنفکری (0)

من می‌خواهم بعضی از يافته‌هايم از روشنفکری را اين‌جا بنويسم. کوتاه و در چند بخش منتشر می‌کنم که خواندنش خسته‌کننده نشود، چون می‌دانم اصل بحث طاقت‌گير است. ناگفته نگذارم که این يادداشت‌ها از ترتيب و فرم برخوردار نيستند و تنها منحصرند به محتوا؛ من اگر موفق شوم انديشه‌ام را بازتابانم هنر کرده‌ام، ساختارش ديگر پيش‌کش! در عين حال، اين نوشته‌ها هم‌چون تمام نوشته‌های من، با هر محتوايی، سعی دارند آزمونی باشند در ادبيات (تضاد را می‌بينيد؟!). از پيش بگویم که شايد اختصار اين پاره‌نوشته‌ها -از لحاظ بعضی- به کلّی‌گویی بزند که از آن هم باکی نيست!