چهارشنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۵

گفتن از انقلاب، دغدغه‌ی اين روزهای خيلی‌هاست. به همين لحاظ، دوست دارم اشاره‌ای داشته باشم به فرازهايی از جستار علی ميرفطروس که تازه از تنور درآمده. امشب که نشد؛ باز اين خسته‌گی لعنتی از تن به مغز نشت کرد و نگذاشت اجزای فکرم را منظم کنم! ببينيم فردا چه می‌شود...