یکشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۶


تصویر آرمانی انسان‌گرایانه از انسان را باید شکست. علاوه بر خوبی‌هاش، منجلاب طینت آدمی را باید نشان داد تا کسی در "چندبعدی"بودن او شک نکند!

*نقاشی: "زن"، نقش‌بسته‌ای از صادق هدایت