Saturday, January 26, 2008

اشاره به کتابی تازه

اخیرا کتابی به تورنتو رسیده با عنوان روانشناسی مهاجرت - سفرنامه اونور آب نوشته‌ی پرویز رجبی. هر چند این کتاب بی‌نکته و حرف حساب نیست، اما در مجموع و به باور من، مجموعه‌ای است از لوده‌گی و صدور احکام کلی و خام‌اندیشانه. در نخستین فرصت، با آوردن فرازهایی از کتاب، نگاهی اجمالی به آن خواهم داشت.

2 comments:

Anonymous said...

سلام

Giti Mahdavi said...

خیلی سطحی و بی ادب هستید, آقای زهری