دوشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۸۵

پرکار چون "ادبيات و فرهنگ"

ادبيات و فرهنگ -انصافاً- بايستی پرکارترين سايت ادبی لقب گيرد. اين تارنما هرچند گوشه چشمی نيز به سياست دارد، امّا اساس کارش چيزی نيست جز ادب و فرهنگ؛ ادبيات بی‌مرز و فرهنگ پالوده از هر صافی حکومتی-ايدئولوژيکی.
اين روزها ادبيات و فرهنگ روز نيست که به‌روز نشود. به مانی، مسئول و يکی از گردانندگان اين فرهنگ‌کده‌ی پربار -به نوبه‌ی خودم- خسته نباشيد می‌گويم و دستش را به گرمی می‌فشارم.

هیچ نظری موجود نیست: