پنجشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۵

گاهی با خود می‌انديشم: آدمی که ناتوان است از گذاشتن نام خودش پای نوشته‌اش، آيا ارزش خوانده‌شدن دارد؟ بعد از اندک‌زمانی امّا، پاک‌کن برمی‌دارم و می‌افتم به جان اين‌ فکر مستهجن!

هیچ نظری موجود نیست: