چهارشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۰

دوستی (18)

بدترین صدمه‌ای که می‌شود به يک دوست زد اين است که به او بيش از آن‌چه هست بها بدهی؛ با تعريف‌های گزاف از دانش و مرتبه‌ی او، دنيايی فانتزی چون والت‌ديسنی برايش بيافرينی؛ چنان او را از لذّت کاذب و کِبر لبريز کنی و چنان شخصيت پوشالی‌ای برايش بسازی که خودش هم باورش شود چنين است. وقتی کذب جای واقعيت نشست، بلندکردن‌اش به اين سادگی‌ها نيست!

تعريف‌شنيدن، حتّا با این آگاهی که سراسر دروغ است، آدم را در خلسه‌ا‌ی پرلذّت فرو می‌برد و گوش‌ را به شنيدن کلام راست سنگين می‌کند. کسی که مدّتی در کاخ زندگی کند، حتّا اگر آن کاخ پوشالی باشد، ديگر به آپارتمانی کوچک برنمی‌گردد؛ می‌ماند و در شعله‌های پوشال می‌سوزد...

هیچ نظری موجود نیست: