یکشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۶

اهميت نشر انديشه‌ی دوستدار

ورود آثار، و در کل انديشه‌ی آرامش دوستدار به بستر فکری ايران امروز، نه يک قدم، بل صد قدم به جلو است. موافق يا مخالف‌بودن با او بماند به عهده‌ی خود اشخاص، امّا نکته‌ی مهم اين است که در فضای انحصار کامل و ميدان‌داری ذهنيت‌های جوراجور مذهبی، روزنه‌ای هم باز شده برای کسی (کسانی) که دگر می‌انديشد و "ايدئولوژی رسمی" را به چالش می‌گيرد.

  • آرامش دوستدار در نيلگون
  • هیچ نظری موجود نیست: