یکشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۶

قابل توجه دوستان مبارز و قهرمانان جان-بر-کف (گاهی کف-بر-لب) ملّت!
منت گذاشته، طومارهای‌تان را به ميل‌باکس حقير اين‌جانب نفرستيد، چون من مدّت‌هاست امضاکردن را ترک کرده، فقط انگشت می‌زنم!
باقی بقای‌تان!