جمعه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۳

شگفتی از اعدام "عاطفه"!

ليلی جان کالبدشکافی حقوقی اعدام "عاطفه" ديگر چه صيغه‌ای‌ست؟! شوخی‌ات گرفته؟! نکند اتفّاق عجيب يا مهمّی افتاده که ما خبر نداريم؟
اين‌جور "کالبدشکافی"ها به اين می‌ماند که گاو را برداريم ببريم پيش روان‌پزشک و اظهار شگفتی کنيم که چرا بلد نيست مثل آدمی‌زاد حرف بزند! آخر مگر قرار است گاو حرف‌زدن بلد باشد؟ خُب گاو، گاو است ديگر! حالا حکايت جمهوری اسلامی است. آخر کجای اين شتر صاف است که کوهانش باشد؟ البته انسان‌دوستی معترضان به اين‌گونه احکام غير انسانی قابل تقدير است، امّا "کالبدشکافی حقوقی" اين شتر-گاو-پلنگ ديگر از آن حرف‌هاست!