پنجشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۸۳

چرا بمب اتم؟!

تنها رژيم‌هايی درپی دستيابی به سلاح اتمی هستند که خود را درچند قدمی سقوط می‌بينند. فشارهای بی‌امان داخلی -از سوی مردم ناراضی- و خارجی -از طرف کشورهايی که در معرض تهديد رژيم مزبور هستند- باعث می‌شود که آن رژيم در جستجوی "عامل بازدارنده"ای باشد. اين عامل بازدارنده چيزی به‌جز سلاح اتمی نيست که هم مردم را می‌ترساند و راه سرکوب بيشتر را هموار می‌کند، و هم قدرت‌های خارجی را از اقدامات جدّی بازمی‌دارد. به عبارتی: سلاح اتمی تضمين ماندگاری رژيم‌های سرکوبگر است.

پی‌نوشت:

ترديدی نيست که جمهوری اسلامی -بی اتلاف وقت- درحال ساختن بمب اتمی است. اين موضوع را ديروز قانون مصوّب مجلس و نيز اظهارنظر خاتمی تأييد کرد. دو ماه پيش، در مقاله‌ای بررسی کردم که دستيابی جمهوری اسلامی به بمب اتم چگونه می‌تواند معادلات جهانی را برهم زند و تا چه حد به ملّت ايران و صلح در جهان آسيب خواهد رساند. بخش‌های مهم آن مقاله را به زودی در اين‌جا می‌خوانيد.