Saturday, July 26, 2008

نشریه‌ی National Geographic شماره‌ی ماه آگوست خودش را اختصاص داده است به ایران، حالا به کجای ایران، آنش بماند! خلاصه آن‌ها که گوش‌شان تیز است حول ایران چه خبر است، از تهیه‌اش غافل نشوند!