چهارشنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۸۶

خطی راجع به رادیو زمانه

برخوردهایی که تا کنون با راديو زمانه شده، غالباً از زاويه‌ی سیاسی بوده است. این هم لابد از سر سیاست‌زده‌گی ما مردم و نیز خاستگاه سیاسی این رادیو بوده. می‌شود امّا از منظرهای دیگری نیز به این کار جمعی نگریست.
اگر وجدان را فراراه خودمان قرار بدهيم، نباید از یاد ببریم که این تشکیلات، برای تعداد قابل توجهی از اهل قلم ما کار ایجاد کرده است؛ اهل قلمی که در درون و برون‌مرز، کالای‌شان عایدی‌ای ندارد جز خون دل. از این بابت، تلاش رادیو زمانه قابل تقدیر و ماندگار است.

هیچ نظری موجود نیست: