پنجشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۸۶

جُستار عالمانه‌ی اسماعيل نوری‌علا با عنوان چرا همه به 28 مرداد محتاجند؟ بس خواندن دارد. حيف امّا از آن کنايه‌ی پاراگراف آغازين‌اش... در شأن دکتر نوری‌علا نيست که بدون نام‌بردن، آن‌هم با کنايه‌ای سياسی، نظريه‌ای را نقلِ قول و "روی ميز تشريح" بگذارد.