Saturday, July 29, 2006

خيلی از کسانی که در مرز دشمنی با آن‌هاييم می‌توانند دوستانِ خوب آينده‌ی ما باشند. آيا به اين واقعيت فکر کرده‌ايم؟
ساختن دوستی هنر است و الا شکستن ارتباط که به آب خوردن است!
دوستی را پايانگه‌داشتن تروخشک‌کردن می‌خواهد و صبوری...

1 comment:

Anonymous said...

اتفاقا بعضي از دوستي‌هاي پايدار از دعواهاي ابتدايي شروع مي‌شن