دوشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۴

کتاب عقاب و شير (The Eagle and the Lion) را تمام کردم. خواستم فقط بگويم که اگر به پُست‌تان خورد، هيچ وقت روی‌اش نگذاريد و به آن ضرب‌المثل آشنا گوش نکنيد که می‌گوید "هر کتاب به يک‌بار خواندن‌اش می‌ارزد"! مهمل‌بافان هم حکايتی دارند برای خودشان...
من‌هم البته بی‌تقصير نيستم، چون کتاب از آن ژورناليست‌نوشته‌هايی است که حکايت قبل از سال 1988 را بازگو و تحليل می‌کند و خُب معلوم است که توپ آن دوره تا به حال هزار چرخ خورده و چيز زيادی نمانده‌ که ندانيم. اوضاع سياسی دو کشور (آمریکا=عقاب/ايران=شير) نيز دستخوش تغيیرات فراوان گشته که لازم به یادآوری نيست. همين ديگر؛ خواستم توصيه کنم که نخوانيدش!
شناسه‌ی کتاب، برای خالی نبودن عريضه:
A. Bill, James. The Eagle and the Lion. U.S.A: YALE University Press, 1988.