پنجشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۳

معرفی کتاب‌های سودمند

يکی از برنامه‌هايی که برای خود گذاشته‌ام، معرفی کتاب‌های سودمند است. در کارنامه‌ی سه ماهه اين وبلاگ، به‌جز معرفی "ملاحظاتی در تاريخ ايران"[1] و گنجاندن گفتآوردهايی از آثاری چند در متن‌ها و نام‌بردن از بعضی آثار در پی‌نوشت‌ها، بر پيشانی پاره‌ای از يادداشت‌ها نيز قطعه شعری نشاندم[2] تا علاوه بر بهتر رساندن پيام يادداشت و همينطور دامن‌زدن به نوعی "سبک‌گرايی"[3]، چهره‌های متفاوت ادبی را نيز معرفی کرده باشم. باور براين دارم که شناساندن آثار سودمند، مشتاقان را از سردرگمی در حجم و هجوم معرکه‌ی کتاب‌های رنگارنگ می‌رهاند و به آگاهی جمعی ياری می‌رساند.
کوشش در رواج کتاب‌خوانی کار پسنديده و لازمی‌ست که هرکس به نوبه‌ی خود می‌تواند گوشه‌ای از آن‌را بگيرد. امروز که دريافته‌ايم در پراکندگی می‌پژمُريم، نيازِ رسيدن به "خرد جمعی" ارجح بر هر نيازی تواند بود. گفتن ندارد که خرد جمعی را نمی‌شود از جايی استخراج کرد؛ بايستی آن‌را در ميان خود بالاند و پروراند... و راه به‌راه انداختن جنبش فکری و دست‌يابی به خرد جمعی، خواندن است و انديشيدن.

توضيحات:

1- هم‌امروز بود که متوجه شدم استاد دکتر علی ميرفطروس -با لطفی گران- معرفی‌نامه‌ی من بر "ملاحظاتی در تاريخ ايران" را در تارنمای وزين‌شان قرار داده اند. چه سرفرازی‌يی بزرگ‌تر از اين که نوشته ای از من در پسند چُنين فرهيخته مردی افتد؟
2- توضيح بزودی...
3- وبلاگ چون پديده‌ی نوشتاری جديدی است، سبک و سياق ويژه‌ی خود را می‌طلبد. همه‌ی ما که نوشتن را جدّی می گيريم، در وبلاگ های‌مان در حال آزمودن راه‌های نو -برای يافتن بهترين روش(ها)- هستيم.