چهارشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۸۳

پی‌آمد شکنجه‌ی اسرای عراقی

هياهويی که از شکنجه چند اسيرِ عراقی توسط چند سرباز آمريکايی برخاست، چنين وانمود می‌کرد که سياست آمريکا از اين رخداد ضربه‌ی سختی خورده و با چنان سرافکندگی، راهی جز وانهادن عنقريب ميدان درپيش روی ندارد! به گمانم با اندکی ژرف‌نگری در ماوقع، به نتيجه‌ی متفاوتی برسيم. پی‌آمد آن رخداد چيزی نبود به‌جز آن‌که در دانسته‌ی خود استوارتر شويم: شاخصه‌ی سيستمی پويا چون نظام آمريکا اين است که در ارزيابی نهايی، حتا خطاهايش نيز به نفعش تمام می‌شود.
وقتی دقيق می‌شويم، می‌بينيم که نخستين گام افشاگری را خود رسانه‌های آمريکايی برداشتند و رخداد را بازتابی فراگير دادند. سپس بلافاصله رئيس جمهور آمريکا از کرده‌ی آن چند سرباز عذرخواهی کرد. و بعد، -يعنی همين امروز- محاکمه‌شان آغاز گرديد. کشوری که در شرايط جنگی به‌سر می‌برد، شکنجه‌ی روحی و تحقير اسرای دشمن را نهی می‌کند، عملکرد خويش را به چالش می‌کشد و بلافاصله در پی جبران مافات برمی‌آيد. اين کشور هيچ‌گاه نگفت که درست چند روز پيش از آن، آن سربازان خطاکار ديده بودند که چگونه عراقی‌ها همقطاران‌شان را شکنجه کرده، کشته، سوزانده و پای‌کوبان و ولوله‌کنان جسدها را بر زمين می‌کشيدند و اين موضوع بی‌ترديد می‌توانست صدمه‌ی روحی سختی به چند جوان هيژده-نوزده ساله‌ی دور از وطن بزند. اين کشور هيچگاه بهانه نکرد که در مدّت زمامداری صدام، چه‌ها که بر سرِ اين مردم نياوردند -‌‌‌که "آن" با "اين" مقايسه شدنی نيست- و آخر سر هم وجدانِ مردم نه‌تنها آزرده نگشت که رأی صددرصدی نيز پيشکش صدام کرد! اين کشور نگفت... آمريکا نشان داد که شکنجه توجيه‌پذير نيست.
واکنش ‌بی‌طرفانه‌ی ناظران جز اين نتواند بود که سربلندی دموکراسی آمريکا در برخورد با خطاهای خويش، نه تنها براحترام ديگر مردم دنيا نسبت به اصلِ دموکراسی می‌افزايد، بل‌که آنان را نيز خواستار برپايی چنين سيستمی می‌کند.

پی‌نوشت:

1- يادمان نرود که برخورد سيستم آمريکا با قضيه‌ی جنجالی کلينتون و مونيکا لووينسکی نيز از همين‌دست بود. بازتاب اين دو واقعه در درون مرزهای آمريکا نشانگر اين واقعيّت بود که وجدان مردم آمريکا بيدار است و اين خود فراخوان و تشويقی شد برای جميع وجدان‌های بيداری که در يک ايدئولوژی‌زدايی ملّی، به سوی دست‌يابی به دموکراسی پيش می‌روند.
2- برخورد سنجيده‌ و به‌موقع مقامات آمريکايی با ماوقع، در وهله‌ی نخست رژيم‌های سرکوبگری که با دست‌آويزکردن موضوع قصد گندزدايی از پرونده‌ی خويش را داشتند خلع سلاح کرد.